Privacyverklaring

Het Vekemans Fonds, gevestigd te Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het Vekemans Fonds respecteert de privacy van de donateurs, sponsoren en gebruikers van deze site en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Het Vekemans Fonds gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Vekemans Fonds gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven.

 

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over het beleid van het Vekemans Fonds met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door het Vekemans Fonds. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

 

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Vekemans Fonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

 

2. Met welk doel verwerkt het Vekemans Fonds gegevens?
Het Vekemans Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw betaling;
– het verzenden van onze nieuwsbrief;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

3. Delen van persoonsgegevens met derden
Vekemans Fonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vekemans Fonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

4. Bezoek aan de website van het Vekemans Fonds
Als u onze website bezoekt, registreren we niet uw IP-adres, bezoekgegevens en we hebben geen cookies.

Indien u via de website contact met ons opneemt of u registreert zich via de website, dan worden uw gegevens verwerkt en doorgegeven aan de betreffende contactpersoon van het Vekemans Fonds.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vekemans Fonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vekemansfonds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vekemans Fonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van het Vekemans Fonds?
De website kan links bevatten naar websites van derden. Het Vekemans Fonds is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

7. Hoe beschermt het Vekemans Fonds uw persoonsgegevens?

Het Vekemans Fonds draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het Vekemans Fonds bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

 

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Indien Vekemans Fonds mocht besluiten haar privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring.

 

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Dit kan per email: info@vekemansfonds.nl.

Periodiek stellen wij u op de hoogte van onze activiteiten en projecten via een nieuwsbrief. Als u dit niet op prijs stelt, dan kunt u zich hiervoor telefonisch of per e-mail afmelden.